• Prawidłowy wzrost roślin
• Wysoka jakość plonu
• Duży system korzeniowy zapewniający optymalne pobieranie składników pokarmowych z gleby
• Wzrost zawartości fosforu w glebie

Super fos dar 40 to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Super fos dar 40 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

RoślinaPoziom plonowania
średniwysoki
Zboża ozime150-200200-220
Zboża jare150-180180-200
Rzepak ozimy180-200200-220
Kukurydza180-200150-200
Burak cukrowy*180-200200-250
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*150-180200-220
Rośliny pastewne150-180180-200
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)150-180200-220


*bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych i na użytkach zielonych stosować jesienią i/lub wczesną wiosną.

Super fos dar 40 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Super fos dar 40 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg

Środki ostrożności i zagrożenia
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.