Polifoska 6 jest kompleksowym nawozem wieloskładnikowym szczególnie polecanym do zastosowania przedsiewnego, możliwa jest również aplikacja pogłówna wczesną wiosną. Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, a także na użytkach zielonych, w uprawie warzyw i sadownictwie.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: NPK (S) 6-20-30 (+7) / 6-8,7-24,9 (+2,8)

Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,93-1,03 kg/dm3

Azot N całkowity: 6%
Azot N amonowy: 6%
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 20% (8,7% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 18% (7,8% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 20% (8,7% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7% (2,8% S) 

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722-76-1)
CMC 1 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Polifoska 6 to nawóz wieloskładnikowy do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Polifoska 6 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime

250-300

350-400

Zboża jare

250-300

300-350

Rzepak ozimy

250-300

350-450

Kukurydza

300-350

400-450

Burak cukrowy*

300-350

400-450

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

200-250

300-350

Rośliny pastewne

150-200

250-300

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

150-200

250-300

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W zależności potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar 40, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Polifoska 6 jest oferowana w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Polifoskę 6 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.