Opis produktu 

PULAN® to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.

Gwarantujemy najwyższą jakość

PULAN® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem o wysokiej jakości. W pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu) Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Puławska saletra amonowa  PULAN®  posiada znak jakości „Q”.

Zalety produktu 

– Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy.
– Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
– Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie.
– Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym.
– Zawiera dodatkowo magnez.
– W 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość.
– Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.
– W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN® cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.

Przeznaczenie i stosowanie

– Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
– Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
– Przed wysiewem saletrę amonową PULAN® można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.
– Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

Pakowanie i transport

PULAN® pakowany jest w opakowania zabezpieczające nawóz przed zawilgoceniem:
– worki polietylenowe 30 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,
– kontenery elastyczne typu big-bag a’ 600 kg.

PULAN® należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych. Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg – 3 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.  

PULAN® saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:
– działaniem wody i opadów atmosferycznych,
– mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
– nagrzaniem powyżej 30°C.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu. 

Środki ostrożności

Unikać wdychania pyłu oraz bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać zasad BHP. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w suchych i wentylowanych pomieszczeniach by zapobiec zawilgoceniu produktu. Zapewnić czystość środków transportu. Unikać działania otwartego ognia i wysokiej temperatury.