Holist agro PK 15-30 jest nawozem kompleksowym o wysokiej koncentracji potasu, polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: PK (Ca, S) 15-30 (+15 +7) / 6,5-24,9 (+10,7 +2,8)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 15% (6,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 11% (4,8% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 12% (5,2% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 15% (10,7% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 9% (6,4% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7% (2,8% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 –  Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)

Holist agro PK 15-30 to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

 Orientacyjne dawki nawozu Holist agro PK 15-30 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

Roślina

Poziom plonowania

średni

wysoki

Zboża ozime:

250-300

350-450

Zboża jare

250-300

350-450

Rzepak ozimy

300-350

400-500

Kukurydza

350-400

450-500

Burak cukrowy*

350-400

450-500

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*

200-300

350-450

Rośliny pastewne

250-300

350-400

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

200-250

300-350

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych połowę planowanej dawki nawozu zastosować jesienią. W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Holist agro PK 15-30 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Holist agro PK 15-30 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.