Informacja
o przetwarzaniu
danych

Niniejsza wiadomość skierowana jest do osób fizycznych. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma „FLORA” Sp. z o.o. z siedzibą w Praszka, ul. Kopernika 15, 46 – 320 Praszka; e-mail: rodo@flora-praszka.pl, tel. /34/3591189. Państwa dane będą przetwarzane w celu: a) dążenia do zawarcia umowy lub jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas jej realizacji. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta – dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 30 dni od otrzymania odmowy zawarcia umowy bądź upływu terminu na jej zawarcie; b) wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. wynikającego z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) – przez czas wymagany przepisami prawa; c) w celu i przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. weryfikacji sytuacji finansowej, ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, obsługi osób kontaktujących się z Administratorem), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, d) do celów wysyłki informacji marketingowych, w tym handlowych – w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania), tj. takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym hostingowe i serwisanci obsługiwanego przez nas sprzętu i oprogramowania), podmioty świadczący usługi rozliczeniowe w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, pomioty obsługujące korespondencję (w tym poczta, kurierzy), podmioty świadczące usługi logistyczne (w tym spedycyjne), biura rachunkowe i podatkowe, obsługa prawna, doradztwo inwestycyjne, doradcy z zakresu finansowania (w tym banki), firmy konsultingowe, doradcy w zakresie reklamy i marketingu, audytorzy, doradcy z zakresu ochrony danych osobowych, firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności, potencjalni nabywcy wierzytelności i tym podobne podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań Administratora w tym w obszarze obsługi klientów i potencjalnych Klientów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych praw, z uwagi na cel przetwarzania mogą być niemożliwe do zrealizowania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy, a w przypadku obowiązków prawnych – wynika to z przepisów prawa.