Opis produktu

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.
Gwarantujemy najwyższą jakość

RSM® produkowany przez Grupę Azoty jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów.

RSM®28, 30 i 32% N posiadają Certyfikaty Zgodności NAWÓZ WE oraz Certyfikat zgodności na znak B wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Przeznaczenie i stosowanie

– Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
– Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
– Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Korzyści zastosowania

– Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
– Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
– Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
– Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

– Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
– Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
– Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
– Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Pakowanie i transport

RSM® pakowany jest do:

– cystern lub autocystern,
– pojemników z tworzyw sztucznych,
– innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty. W trakcie transportu należy chronić produkt  przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji. RSM ® nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.

Przechowywanie RSM® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania. Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących. Środki ostrożności W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury.