SALETRA AMONOWA (prilled)
Forma azotanowa i amonowa odgrywają równorzędną rolę w żywieniu rośliny. Pobór odpowiedniej formy azotu zależy m.in. od takich czynników jak gatunek rośliny, jej stan fizjologiczny, pH gleby. Warunki glebowe zbliżone do pH obojętnego sprzyjają azotowi w formie amonowej. Natomiast im wyższe pH (im gleba kwaśniejsza) tym zwiększa się pobieranie azotu w formie azotanowej. Pobrany azot jest włączany w strukturę roślinnych związków organicznych i bezpośrednio wykorzystywany w roślinie.

Formuła chemiczna:

NH4NO3

Numer UN: 2067
Substancja niebezpieczna: klasa ADR/RID 5.1.02.III

Składniki aktywne:
Zawiera ok. 34% azotu, w tym:
• 17 % w formie azotu amonowego (NH4)
• 17 % w formie azotu azotanowego (NO3)

Parametry jakościowe:

Zaw. azotu (N) całk.min. 33,5%
Azotan amonu:97,5-98,0%
(CaMg)(NO3)2:1,6-1,95%
Woda:max 0,4%
Mączka dolomitowa:     max 0,2%
Chlorki:max 0,02%
Miedź:max 0,001%

Granulacja:
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

> 4mm:     max 1,0%
1 – 4 mm:min. 95%
< 1 mm:max 4,0%

Zastosowanie:
Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Występuje w postaci drobnych granulek o białej lub lekko kremowej barwie. Może być stosowana na wszystkie gleby, pod wszystkie rośliny, przedsiewnie i pogłównie. Węgierska saletra amonowa produkowana jest z dodatkiem azotanu magnezu i wapnia, co istotnie wpływa na jej skuteczność nawozową, gdyż dodatkowo wzbogaca glebę w magnez i wapń.

Rekomendowane dawki (tylko informacyjnie):

zboża:200 – 400 kg/ha
kukurydza:300 – 500 kg/ha
łąki, pastwiska:  250 – 550 kg/ha
ogrody:200 – 400 kg/ha (20 – 40 dag/10 m2)

Opakowania:
• worki polietylenowe zgrzewane o poj. a’25kg, paletyzowane
• Big-Bagi o poj. a’700kg

Przechowywanie:
Saletrę amonową należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach. W jednym pomieszczeniu magazynowym nie należy przechowywać więcej niż 300 t saletry amonowej.
Nawóz w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw, zaś o masie powyżej 500 kg – w jednej warstwie zachowując minimalne odległości:
• od ściany budynku – 0,2 m
• od źródła ciepła – 1,5 m.
Nawozu nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

Środki ostrożności:
Warunki, których należy unikać:
• podgrzania powyżej 170°C (rozkład do toksycznych gazów,
powyżej temperatury 450°C rozkładowi towarzyszy silny wybuch),
• zanieczyszczenia przez niekompatybilne materiały,
• zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne,
• bliskości źródeł ciepła lub ognia.
W magazynie saletry amonowej niedopuszczalne jest palenie tytoniu, prowadzenie prac spawalniczych, posługiwanie się otwartym płomieniem oraz przechowywanie materiałów, które mogą reagować z azotanem amonu lub są palne, tj.: tlenki metali, sproszkowane metale, alkalia, kwasy, węgiel, siarka, drewno, słoma, materiały palne, oleje, smary.

Transport:
Saletrę amonową należy przewozić zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR.

Klasa: 5.1
Grupa opakowaniowa: III
Symbole niebezpieczeństwa: O, Xi

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
• H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
• H319 Działa drażniąco na oczy.
• Zwroty wskazujące środki ostrożności:
• P210 Przechowywać z daleka od źródeł ciepła /iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
• P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
• P370+P378 W przypadku: użyć wodę do gaszenia.
• P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
• P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
• P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zwroty R:
• R9 Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym
• R 21/22 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu
• R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, system oddechowy i skórę
Zwroty S:
• S2 Chronić przed dziećmi
• S15 Przechowywać z dala od źródeł ciepła
• S17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi
• S26 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• S36 Nosić odpowiednia odzież ochronną
• S41 Nie wdychać dymów powstających wskutek pożarów lub wybuchów